Program

Programska koncepcija vrtića Gnezdo

Programska koncepcija vrtića Gnezdo temelji se na savremenim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti predškolskog vaspitanja i usklađena je sa  Opštim osnovama predškolskog programa u Srbiji.

Polazište programa je humanistički i holistički pristup detetu koji znači da  dete razumemo i prihvatamo kao:

  • celovito biće  koje se razvija, izražava i sebe doživljava na više nivoa: fizičkom/biološkom, psihološkom (emotivnom i intelektualnom) i duhovnom;
  • jedinstveno biće, koje ima pravo da bude svoje i razvija se individualnim tempom.
  • socijalno biće, koje ima potrebu za odraslima i vršnjacima.
  • prirodno radoznalo, spremno da uči, unutrašnje motivisano da spoznaje sebe, druge ljude i svet oko sebe.
  • kreativno biće – ono otkriva i konstruiše znanja, modele ponašanja i vrednosti; dete je aktivan činilac sopstvenog razvoja.

Vaspitanje razumemo  kao očuvanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanih stvaralačkih mogućnosti i svojstava predškolskog deteta, što se postiže stvaranjem uslova i podsticaja za bogate, raznovrsne i osmišljene aktivnosti, kojima deca mogu da se predano bave koristeći  i razvijajući svoje ukupne potencijale.

Vrtić Gnezdo je zamišljen i organizovan kao  sredina u kojoj se svako dete oseća sigurno i prihvaćeno, u kojoj može bezbedno i relativno samostalno da ispituje svet oko sebe i aktivno učestvuje u životu i radu zajednice dece i vaspitača, kakvu predstavlja vaspitna grupa. Vrtić je otvoren prema okruženju i posebno prema porodici koju vidimo kao partnera u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uloga odraslih podrazumeva pomoć, podršku i usmeravanje. Naši vaspitači deluju na dva osnovna polja: stvaraju uslove za kvalitetan život, učenje i razvoj (organizuje fizičku i socijalnu sredinu i stvaraju pogodnu afektivnu klimu) i direktno podstiču razvoj i učenje.

Najvažnija načela kojih  se držimo u radu su:

  • poštovanje deteta, što znači da ono ima slobodu izbora i delovanja, kao i da iznosi svoja mišljenja i osećanja.
  • samostalnost i individualni rad
  • povezivanje vaspitanja sa životnim kontekstom dece
  • igra kao prirodna potreba i posebno vredan oblik učenja predškolskog deteta, što znači da su aktivnosti učenja i rada sa decom zasnovane na načelima igre, a spontana dečja igra ima poseban status u programu.

Težište u realizaciji programski sadržaja je na planiranju i razvijanju projekata, koji započinju interesovanjem dece i u kojima deca ravnopravno učestvuju sa vaspitačima, roditeljima i lokalnom zejednicom (stručni saradnici, gosti, izleti…). Aktivnosti se odvijaju u adekvatno opremljenim  centrima interesovanja: umetnički (likovni i muzički), građevinski, jezički, centar uloga, manipulativni/matematički, senzorno-perceptivni, istraživački  i živi kutak; u prirodi (otvorena učionica, dvorište,…), na prostorima i u objektima koji su nam na raspolaganju u  neposrednom okruženju i lokalnoj zajednici.